Call Center
02-939-6006,
089-928-2020
  • English
  • ภาษาไทย

รู้จัก LASER VISION

Laser Vision International LASIK Center ได้รับการก่อตั้งขี้นในช่วงปลายปี พ.ศ. 2541 เพิ่อให้บริการรักษาสายตาแก่ผู้ที่มีปัญหาทางสายตา ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น ยาวโดยกำเนิด หรือ เอียง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาระบบมาตรฐานการรักษาสายตา ด้วยวิธีเลสิคให้ทัดเทียมกับมาตรฐานโลกตลอดเวลา เรามุ่งมั่นเน้นการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ซื่งจำเป็นต้องอาศัยทั้งผีมือความชำนาญ ความละเอียด่อน ความแม่นยำสูงสุดผนวกกับการให้บริการ และการดูแลเอาใจส่ที่ดีเลิศจากบุคลากรทุกระดับ

ด้วยประสบการณ์ด้านเลสิคกว่า 19 ปี Laser Vision ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เสียงตอบรับและความไว้เนื้อเชื่อใจที่เราได้รับเป็นการตอบแทนสั้นจะเป็น กำลังใจสำคัญที่เราพัฒนาคุณถาพในการรักษาความปลอดภัย และการบริการที่ดีเลิศต่อไป อย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้ปณิธานเดียวกัน คือ “เพื่อประโยชน์สูงสุด” ของท่าน ด้วยความเป็น “มืออาชีพ” จากเรา

วิสัยทัศน์
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์รักษาสายตาที่เป็นเลิศทั้งในด้านบริการ และการรักษา

พันธกิจ

  • เพื่อรักษาระดับมาตรฐานสากล ในการรักษาสายตาทั้งในการแพทย์และการให้บริการ
  • ให้เป็นที่ทราบและยอมรับกันโดยทั่วไปว่า Laser Vision มีทีมงานที่เป็นมืออาชีพทั้งสายการแพทย์และการบริการ
  • มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาอันนำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้เข้ารับการรักษา
  • มีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน

ปรัชญา
ความพึงพอใจสูงสุดของผู้เข้ารับการรักษาเป็นความุ่งหมายอันดับแรกของเรา ดั้งนั้น เราจึงเน้นการบริการที่ดีเลิศ โดยผู้เข้ารับการรักษาที่ Laser Vision สามารถบ่งบอกความต้องการ เพื่อเราจะได้ให้การรับกษาที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการรักษาแต่ละราย

ความเป็นมืออาชีพทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

ก้าวไปข้างหน้า
เรามุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมกันทั้งทีมแพทย์ ผู้บริการและบุคลากรทุกท่าน โดยเน้นการให้บริการทางด้านเลสิคที่ดีที่สุด  นอกจากนี้ยังจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ พร้อมทั้งนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ การบริการและการบริหารองค์กรเพื่อให้เกินประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดต่อ ผู้เข้ารับการรักษาทุกท่าน