Call Center
02-939-6006,
089-928-2020
  • English
  • ภาษาไทย

มุมสุขภาพตา

วันแรกหลังการผ่าตัดเลสิก(Lasik)

ภายหลังการผ่าตัด... อ่านเพิ่มเติม

มารู้จักกับ 10 ขั้นตอนของการเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาโดยละเอียดก่อนเข้ารับการรักษาด้วยวิธีเลสิก

... อ่านเพิ่มเติม

ผู้ที่มีอายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป มักจะประสบกับปัญหา “สายตายาวตามอายุ” (Presbyopia)... อ่านเพิ่มเติม

สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายๆส่วนด้วยกัน โดยองค์ประกอบหลักๆสามารถแบ่งได้ดังนี้ Normal eye Anatomy... อ่านเพิ่มเติม

ปัจจัย 3 ประการที่ส่งผลให้คุณมองเห็น “ ชัด” หรือ “ ไม่ชัด” คือ ลำแสงที่ผ่านเข้าสู่ลูกตา... อ่านเพิ่มเติม

การวัดระดับความสามารถในการมองเห็น (Visual Acuity) จำเป็นต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล... อ่านเพิ่มเติม

Pages