Call Center
02-939-6006,
089-928-2020
 • English
 • ภาษาไทย

ร่วมงานกับเรา

Laser Vision เป็นสถานพยาบาลที่ให้การรักษาสายตาด้วยวิธี LASIK โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลสิกโดยเฉพาะ และถือเป็นเลสิกเซ็นเตอร์ที่ได้มาตรฐานสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย จึงได้รับการยอมรับในผลการรักษาอย่างแพร่หลายจากผู้เข้ารับการรักษาทั้งใน ระดับประเทศและนานาชาติ หากท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  มีความกระตือรือล้น รักความก้าวหน้า และรักงานบริการ สามารถส่งประวัติส่วนตัวมาที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์รักษาสายตาเลเซอร์วิชั่น
49/5 อาคารเลเซอร์วิชั่น ซ.รัชดาภิเษก48 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

Email address: hr@laservisionthai.com

ตำแหน่งงาน

1. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship)
รายละเอียงาน:

 • ต้อนรับ ดูแล และให้ข้อมูลหรือนำเสนอสินค้าและบริการเกี่ยวกับศูนย์/สถานพยาบาลแก่ลูกค้า
 • รับผิดชอบงานระบบข้อมูลของลูกค้า เช่น ทำประวัติลูกค้า รายงานสรุปการเข้ารับบริการของลูกค้าประจำวัน
 • นำเสนอหรือให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์
 • ประสานงานทั่วไปภายในศูนย์/สถานพยาบาล
 • ปฎิบิติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีบุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น และรักงานบริการ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและใช้อินเตอร์เน็ตได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการบริการและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พยาบาล (Nurse)

รายละเอียดงาน :

 • จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ – เข้า case ห้องผ่าตัด
 • ตรวจเช็คและดูแลรักษาเครื่องมือและเครื่องมืออุปกรณ์ผ่าตัดต่างๆให้เพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • ศึกษาข้อมูลรายละเอียดและประวัติการรักษาของคนไข้ที่จะผ่าตัดให้ครบถ้วน ดูแลคนไข้ให้ในขณะที่อยู่ในห้องผ่าตัด
 • ประสานงานเจ้าหน้าที่ทีมผ่าตัดและแผนกที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จ
 • ให้ความรู้ ข้อมูล คำแนะนำด้านการรักษาสายตาที่ผิดปกติกับคนไข้
 • ปฎิบิติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 23 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (ผ่านทุกสาขาวิชา)
 • ความกระตือรือร้น ขยัน ตั้งใจทำงาน รักงานบริการ สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

 • มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านงานระบบคุณภาพ ISO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่แผนกการตลาด

รายละเอียดงาน :-

 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านการตลาด การจัดกิจกรรมการตลาด รวมถึงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 • คิดแผนการตลาด โปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการขาย
 • ติดต่อประสานงานกับ partner ในการดำเนินการตามแผนการตลาดที่วางไว้
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี  สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือล้น และมีความรับผิดชอบสูงในการทำงาน
 • มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการบริการและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในการจัดทำเว็บไซด์ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่ตรวจวัดสายตา (Refractionist)

รายละเอียดงาน:-  รับผิดชอบงานด้านการตรวจวัดสายตาให้กับผู้ใช้บริการ

 • รับผิดชอบงานด้านการตรวจวัดสายตาให้กับผู้ใช้บริการ
 • ให้ความรู้ ข้อมูล คำแนะนำด้านการรักษาสายตาที่ผิดปกติกับคนไข้

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 22 – 30 ปี
 • วุฒิปวช. ปวส.หรือสูงกว่าด้านการตรวจวัดสายตา หรือ มีประสบการณ์ในการตรวจวัดสายตาอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักในงานบริการ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี