fbpx พญ.ทัศนีย์ ศิริกุล | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

พญ.ทัศนีย์ ศิริกุล

จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตา และการรักษาสายตาผิดปกติ

หลังจากจบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยคะแนนเกียรตินิยมแล้ว พญ.ทัศนีย์ ศิริกุล ได้เข้ารับราชการทำงานเป็นแพทย์ใช้ทุน ประจำโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

หลังจากนั้น เข้ารับการศึกษาต่ออบรมเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และศึกษาต่อยอดจนสำเร็จได้รับวุฒิบัตรเป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตาและการรักษาภาวะสายตาผิดปกติจากภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบันนี้ ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์พิเศษจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการรักษาสายตาผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตาและการรักษาสายตาผิดปกติ Laser Vision International LASIK Center

ประวัติการศึกษา

-แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2) ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร

-ประกาศนียบัตร มหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

-วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

-ประกาศนียบัตร จักาุแพทย์อนุสาขากระจกตาและการแก้ไขสายตา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงานและการฝึกอบรม

-แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

-แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

-ปี 2548-2555 จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และ การรักษาสายตาผิดปกติ ประจำโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ปี 2548-2555 จักษุแพทย์ที่ปรึกษาด้านกระจกตา และการรักษาสายตาผิดปกติ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

-ปี 2555 - ปัจจุบัน จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และการรักษาสายตาผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

-ปี 2548 - ปัจจุบัน จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและ การรักษาสายตาผิดปกติ Laser Vision International LASIK Center

Weight: 
0