พญ.ทัศนีย์ ศิริกุล | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

พญ.ทัศนีย์ ศิริกุล

จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตา และการรักษาสายตาผิดปกติ

หลังจากสามารถคว้าเกียรตินิยมอันดับ 2 จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลได้สำเร็จ และได้รับประกาศนียบัตร   มหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พญ.ทัศนีย์ ศิริกุล   ได้ทำงานเป็นแพทย์ใช้ทุน ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

หลังจากนั้น พญ.ทัศนีย์ ได้เข้ารับราชการเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จนได้วุฒิบัตรเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตาและการรักษาภาวะสายตาผิดปกติจากภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบันนี้ ท่านดำรงตำแหน่งเป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และการรักษาสายตาผิดปกติประจำโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จักษุแพทย์ที่ปรึกษาด้านกระจกตา และการรักษาสายตาผิดปกติ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตาและการรักษาสายตาผิดปกติ  Laser  Vision International LASIK Center

ประวัติการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา     

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2)

แพทย์เฉพาะทาง 

มหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร

ประกาศนียบัตร มหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงานและการฝึกอบรม

2541 – 2544 แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

2544 – 2547 แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2547 – 2548 จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตา และการรักษาสายตาผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2548 – ปัจจุบัน จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และการรักษาสายตาผิดปกติ ประจำโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  •  จักษุแพทย์ที่ปรึกษาด้านกระจกตา และการรักษาสายตาผิดปกติ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  •  จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการรักษาสายตาผิดปกติ Laser Vision International LASIK Center