fbpx รศ.นพ.อนันต์ วงศ์ทองศรี | Laservisionthai

Call Center
 • ภาษาไทย
 • English
 • Bahasa Indonesia

รศ.นพ.อนันต์ วงศ์ทองศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และผู้ก่อตั้งศูนย์เลสิคและรักษาสายตาเลเซอร์วิชั่น

แพทย์ไทยท่านแรกในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์ที่ได้รับประกาศนียบัตรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการรักษาสายตาผิดปกติจากสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และเป็นจักษุแพทย์ประจำศูนย์ Laser Vision    หลังจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาต่อเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา จากภาควิชาจักษุวิทยา Washington University Eye Center เมือง St.Louis มลรัฐ Missouri จนได้รับการยอมรับว่าเป็น แพทย์ไทยท่านแรกในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์ที่ได้รับประกาศนียบัตรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการรักษาสายตาผิดปกติจากสหรัฐอเมริกา โดยในระหว่างการศึกษานั้นได้มีผลงานการวิจัยทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธี PRK และ LASIK มากมาย

จากที่ได้รับการฝึกอบรมและประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน ทำให้ นพ.อนันต์ ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยกระจกตาและการรักษาสายตาผิดปกติ ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ในปี 2544 จนถึงปัจจุบัน

ในฐานะที่ รศ.นพ.อนันต์ วงศ์ทองศรี ถือเป็นจักษุแพทย์ไทยท่านแรกที่สำเร็จการศึกษาทางด้านกระจกตาและการรักษาผิดปกติ ท่านจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงในการรักษาสายตาผิดปกติ และยังได้รับเชิญให้ไปอบรม บรรยาย ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับจักษุแพทย์รุ่นใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนั้น รศ.นพ.อนันต์ วงศ์ทองศรี ยังเป็นหนี่งในทีมผู้ก่อตั้ง Laser Vision International LASIK Center โดย รศ.นพ.อนันต์และทีมแพทย์ Laser Vision ทุกท่านยังได้เข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอผลงานทางวิชา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ร่วมกับจักษุแพทย์จากนานาประเทศทั่วโลกอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันนี้ Laser Vision ยังถือเป็นหนึ่งในเลสิกเซ็นเตอร์ที่ได้รับการเยี่ยมชมวิทยาการอันล้ำสมัยจากจักษุแพทย์ทั้งในแถบเอเชีย อาคเนย์ และทั่วโลก อีกด้วย

ประวัติการศึกษา

2527 – 2533 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

2523 แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

2533 แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลสุรินทร์

2533 แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลตำรวจ

2533 – 2536 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานรินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิโรจังหวัดสงขลา

2536 – 2539 แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2539 – 2541 Clinical Fellowship, Cornea & External Disease and Refractive Surgery, Washington University

Eye Center, Washington University School of Medicine, St.Louis, Missouri, USA. (under Jay S Pepose M.D.,Ph.D. & Anthony J Lubniewsky, M.D.)

ประวัติการทำงานและการฝึกอบรม

2539 อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2541 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ Laser Vision International LASIK Center

2541 – ปัจจุบัน คณะกรรมการ สมาคมกระจกตาแห่งประเทศไทย

2541 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการธนาคารดวงตา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2543 – 2546 ที่ปรึกษาด้านกระจกตาและการรักษาสายตาผิดปกติ ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

2544 – ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยกระจกตาและการรักษาสายตาผิดปกติ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

2544 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2546 – 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลราคาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2546 – 2550 รองประธานรองประธานฝ่ายวิชาการ, สมาคมกระจกตาแห่งประเทศไทย

2546 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านกระจกตาและการรักษาสายตาผิดปกติ ศูนย์จักษุรักษา พระราชวังสวนจิตรลดา

2546 – ปัจจุบัน รองประธานฝ่ายวิชาการ, สมาคมกระจกตาแห่งประเทศไทย

2547 – ปัจจุบัน คณะกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2547 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2549 จักษุแพทย์ไทยที่ทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเทียมสำเร็จเป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

2550 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2550 – ปัจจุบัน ประธานสมาคมกระจกตา แห่งประเทศไทย

ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร

 • Diplomate, Medical Association of Thailand (1990)
 • Thai Physician License # 16195 (1990)
 • Diplomate, Graduate Diploma in Clinical Sciences (General Medicine), Prince of Songkla University (1991)
 • Diplomate, Graduate Diploma in Clinical Sciences (Ophthalmology), Mahidol University (1994)
 • Certificate of Proficiency in Ophthalmology, Thai Board of Ophthalmology, (1996)
 • Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) Permanent certificate # 0-449-682-4 (1997)
 • State of Missouri Physician and Surgeon Temporary License (1997)
 • Certificate of Cornea, External Disease and Refractive Surgery, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO (1998)

สมาชิกภาพ

 • International Member, American Academy of Ophthalmology (AAO)
 • Member, International Society of Refractive Surgery (ISRS)
 • International Member, American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS)
 • International Member, European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS)
 • Member, the Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO)
 • Member, Thai Ophthalmology Society Fellow, Royal College of Ophthalmology of Thailand (RCOPT)
 • Member, Cornea Society of Thailand (CST)
 • Member, Thai Glaucoma Society
 • Member, Thai Medical Council
 • Member, Washington University Alumni Association
 • Member, Chulalongkorn University Alumni Association
 • Member, Ramathibodi Hospital Alumni Association
 • Member, Prince of Songkla University Alumni Association
Weight: 
0