Booking online | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

Booking online

ทีมคณาจารย์จักษุแพทย์ทุกท่าน ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระจกตาและการรักษา สายตาผิดปกติ (Cornea and Refractive Surgery Specialist) ที่ผ่านการฝึกอบรมจากต่างประเทศ และมีประสบการณ์สูงในการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ