fbpx ความสำคัญของการตรวจสุขภาพตา | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพตา

ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ที่ช่วยในการมอง การอ่าน การเขียน ใช้ในการรับรู้ เรียนรู้สิ่งต่างๆ และช่วยในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประวันมากมาย ดังนั้นการตรวจสุขภาพตาประจำปีจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่ควรจะกระทำอยู่เป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้รู้ทันโรคและลดภาวะเสี่ยง และอันตรายต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อการสูญเสียการมองเห็นได้


ขั้นตอนการตรวจสุขภาพตา สรุปการตรวจแบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกันดังนี้

  1. การตรวจด้วยเครื่องมือทางแพทย์ เฉพาะตาและสายตา เท่านั้น เพื่อตรวจ ดูลักษณะของลูกตา ขนาดของรูม่านตา ความโค้งความหนาของกระจกตา ความเพี้ยนของการรวมแสง ความดันลูกตา ตรวจวัดลานสายตา เป็นต้น
  2. การตรวจวัดค่าสายตาด้วยเจ้าหน้าที่เทคนิค
  3. เข้ารับการวิเคราะห์จากจักษุแพทย์ โดยจะมีการขยายม่านตา จักษุแพทย์จะเป็นผู้ที่นำผลที่ได้ทั้งหมด ทำการวิเคราะห์หาภาวะเสี่ยงอันตรายต่างๆ ต่อดวงตา

สำหรับการตรวจสุขภาพตาประจำปี ควรเข้ารับการตรวจโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การตรวจสุขภาพตาเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด