เลสิก ผู้ที่ไม่เหมาะสมเข้ารับการรักษา

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

เลสิก ผู้ที่ไม่เหมาะสมเข้ารับการรักษา

การรักษาด้วยวิธีเลสิก มีข้อจำกัดอยู่บ้าง สำหรับคนไข้บางกลุ่ม ทำให้ไม่เหมาะสมกับการเข้ารับการรักษาความผิดปกติทางสายตาด้วยวิธีเลสิก ดังนั้นก่อนเข้ารับการเข้ารักษาด้วยวิธีเลสิกจะต้องเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาก่อนทำเลสิกอย่างละเอียด โดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาในการตรวจประมาณ 3 ชั่วโมง
 
ผู้ที่ไม่เหมาะสมเข้ารับการรักษาความผิดปกติทางสายตาด้วยการทำเลสิก

  1. ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี หรือสายตายังไม่คงที่ ยังคงมีการเปลี่ยนเรื่อยๆ
  2. ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน อาจทำให้ค่าสายตาเปลี่ยนแปลงได้ ส่งผลให้ค่าสายตาที่วัดได้ อาจจะไม่แม่นยำเท่าที่ควร
  3. ผู้ที่มีโรคต้อกระจก แม้จะเริ่มมีอาการต้อกระจกเพียงเล็กน้อยก็ยังไม่ควรทำเลสิค เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงของต้อกระจกในระยะเวลาอันสั้น และจะต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคต้อกระจกในที่สุด ดังนั้นการทำเลสิคในผู้ที่เป็นต้อกระจกจะไม่ได้ช่วยให้คนไข้มองเห็นได้ดีขึ้นอย่างแท้จริง
  4. ผู้ทีมีปัญหากระจกตาบางมากๆ หรือความหนาของกระจกตาไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับระดับความผิดปกติของสายตา
  5. ผู้ที่มีปัญหากระจกตาย้วย (Keratoconus) เนื่องจากเป็นความผิดปกติซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างภายในกระจกตา ทำให้กระจกตามีรูปร่างผิดปกติ