Loading...
ย้อนกลับ
พญ.
ทัศนีย์ ศิริกุล
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และการแก้ไขสายตาผิดปกติ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
Corneal
Refractive
Surgery
Lasik
NanoRelex
ภาษา :
Thai
English
นัดหมาย

เรื่องตาเป็นเรื่องที่ละเอียดมากๆ การที่เรามีทีมเเพทย์ที่มีประสบการณ์สูง เครื่องมือที่ทันสมัย และ การอัพเดทความรู้ตลอดเวลา จะทำให้คนไข้ของเราได้รับการรักษาที่ดีที่สุดได้ค่ะ

ประวัติแสดงเพิ่มเติม

หลังจากจบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 2
แล้ว พญ.ทัศนีย์ ศิริกุล ได้เข้ารับราชการทำงานเป็นแพทย์ใช้ทุน ประจำโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

หลังจากนั้น เข้ารับการศึกษาต่อ สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และศึกษาต่อยอด
จนสำเร็จได้รับวุฒิบัตรเป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการรักษาภาวะสายตาผิดปกติจากภาควิชาจักษุวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบันนี้ ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์พิเศษจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการรักษาสายตาผิดปกติ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและ
การรักษาสายตาผิดปกติ Laser Vision International LASIK Center

ประวัติการศึกษาแสดงเพิ่มเติม

 

1992 – 1998

Ramathibodi Hospital , Mahidol University, Bangkok, Thailand.

2004 – 2005 Certificated of Cornea, External Disease and Refractive Surgery, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University Bangkok, Thailand.
ประวัติการทำงานและการฝึกอบรมแสดงเพิ่มเติม
1992 – 1998

Board of Ophthalmology: Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand.

 

ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรแสดงเพิ่มเติม
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2) ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร
  • ประกาศนียบัตร มหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตร จักษุแพทย์อนุสาขากระจกตาและการแก้ไขสายตา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาชิกภาพแสดงเพิ่มเติม
  • แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
  • แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

2548 – 2555

- จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และ การรักษาสายตาผิดปกติ
  ประจำโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และ การรักษาสายตาผิดปกติ
  ประจำโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2555 – ปัจจุบัน จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และการรักษาสายตาผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2548 – ปัจจุบัน จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและ การรักษาสายตาผิดปกติ Laser Vision International LASIK Center