fbpx โครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจโรงพยาบาลไปเจรจาการค้าในเมียน | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

โครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจโรงพยาบาลไปเจรจาการค้าในเมียน

ศูนย์รักษาสายตาเลเซอร์วิชั่นได้รับเกียรติให้เข้าร่วม โครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจโรงพยาบาลไปเจรจาการค้าในเมียนมา ณ กรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมา
เพื่อส่งเสริมและขยายตลาดธุรกิจโรงพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องสู่ตลาดเมียนมา  ประชาสัมพันธ์และผลักดันสินค้าของไทยให้เป็นที่รู้จัก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในเมียนมา
สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและสถานพยาบาลไทยและเมียนมา เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา