Call Center
02-511-2111,
02-939-6006
  • English
  • ภาษาไทย

เลสิคกับภาวะกระจกตาย้วย

Name: 
Sunthruthai

ตรวจที่อื่นหมอว่าเป็นกระจกตาย้วย

ที่นี่ทำเลสิคได้มั้ยคะ

LASERVISION
แนะนำมาตรวจประเมินสภาพตากับทา

แนะนำมาตรวจประเมินสภาพตากับทางเลเซอร์วิชั่นก่อน เนื่องจากในระหว่างการตรวจจะต้องมีการประเมินสภาพตาหลาย ๆ ด้าน เช่น ระดับความผิดปกติของสายตา ระดับความสามารถในการมองเห็น ค่าความโค้งและความหนาของกระจกตา ขนาดรูม่านตา ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาในการให้คำแนะนำในการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพตาของท่านมากที่สุด 

หากแพทย์พบว่าเป็นภาวะกระจกตาย้วยจะไม่สามารถทำเลสิคได้  เนื่องจากพบอาการตาย้วยอาจทำให้กระจกตาเสียรูป และสายตามัวลงอย่างมากในเวลาต่อมาได้ค่ะ