Call Center
  • English
  • ภาษาไทย

Vision of Happiness

เล่าประสบการณ์ทำเลสิคของซีฉัตรปวีณ์ รักอริยะพงศ์ แบบเห็นภาพก่อนเข้ารับการรักษา ตาขวาสั้น 300 เอียง 25 ตาซ้ายสั้น 400 เอียง 100 ความรู้สึกก่อนการผ่าตัด ... อ่านเพิ่มเติม

ก่อนเข้ารับการรักษา ตาขวาสั้น 450 เอียง 75 ตาซ้ายสั้น 500 เอียง 50 ความรู้สึกก่อนการผ่าตัด รู้สึกไม่สะดวกเวลาทำกิจกรรมต่างๆ และด้วยอาชีพที่จะทำในอนาคตต้องมีสายตาไม่เกินกำหนด... อ่านเพิ่มเติม

ก่อนเข้ารับการรักษา ตาขวาสั้น 650 เอียง 475 ตาซ้ายสั้น 650 เอียง 400 ความรู้สึกก่อนการผ่าตัด ปัญหาสายตาสั้น ต้องใส่แว่นหนาๆ เลยไม่รู้ว่าการมองเห็นภาพชัดเจนเป็นอย่างไร พอโตขึ้นก็... อ่านเพิ่มเติม

ก่อนเข้ารับการรักษา ตาขวาสั้น 625 เอียง 400 ​ตาซ้ายสั้น 525 เอียง 500 ความรู้สึกก่อนการผ่าตัด การมองเห็นก็ยังไม่ชัดเจนเกิดภาพซ้อน เวลา มองต้องคอยเพ่ง เอียงคอมองและหรี่ตาตลอดเวลา... อ่านเพิ่มเติม

ก่อนเข้ารับการรักษา ตาขวาสั้น 1000 เอียง 175 ​ตาซ้ายสั้น 775 เอียง 100 ความรู้สึกก่อนการผ่าตัด มีความกังวัลใจตามปกติวิสัย เพราะเรื่อง สุขภาพตาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีความสำคัญ... อ่านเพิ่มเติม

ก่อนเข้ารับการรักษา ตาขวาสั้น 1200 เอียง 400 ตาซ้ายสั้น 1300 เอียง 400 สายตาสั้นระดับ 1,000 อย่างอัน พอคิดว่าจะไม่ต้องใส่แว่น แต่ต้องแลกมาด้วยการผ่าตัดก็คิดว่า เอ๊อ...ก็ต้องสู้หน่อยล่ะ... อ่านเพิ่มเติม

Pages