fbpx Vision of Happiness | Page 4 | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

Vision of Happiness

ก่อนเข้ารับการรักษา ตาขวาสั้น -5.00 เอียง 375 ตาซ้ายสั้น -6.75 เอียง 475 เริ่มมีปัญหาตอนประถมเลยตัดแว่นใส่มองอะไรๆก็ไม่ค่อยชัด... อ่านเพิ่มเติม

ก่อนเข้ารับการรักษา ตาขวาสั้น -6.75 เอียง 50 ตาซ้ายสั้น -6.75 เอียง 75 ความรู้สึกก่อนการผ่าตัด ชีวิตลำบากเวลาต้องใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์ เพราะต้องทำงานตลอด มีความกังวลเรื่องผลแทรกซ้อน... อ่านเพิ่มเติม

เล่าประสบการณ์ทำเลสิคขออาจรีย์ ฤทธิวงศ์ ก่อนเข้ารับการรักษา ตาขวาสั้น 900 เอียง 125 ตาซ้ายสั้น 850 เอียง 225 ตอนนี้มองชัดจนต้องอุทานว่า "อัศจรรย์ยิ่งนัก"

อ่านเพิ่มเติม

เล่าประสบการณ์ทำเลสิคของซีฉัตรปวีณ์ รักอริยะพงศ์ แบบเห็นภาพก่อนเข้ารับการรักษา ตาขวาสั้น 300 เอียง 25 ตาซ้ายสั้น 400 เอียง 100 ความรู้สึกก่อนการผ่าตัด ... อ่านเพิ่มเติม

ก่อนเข้ารับการรักษา ตาขวาสั้น 450 เอียง 75 ตาซ้ายสั้น 500 เอียง 50 ความรู้สึกก่อนการผ่าตัด รู้สึกไม่สะดวกเวลาทำกิจกรรมต่างๆ และด้วยอาชีพที่จะทำในอนาคตต้องมีสายตาไม่เกินกำหนด... อ่านเพิ่มเติม

ก่อนเข้ารับการรักษา ตาขวาสั้น 650 เอียง 475 ตาซ้ายสั้น 650 เอียง 400 ความรู้สึกก่อนการผ่าตัด ปัญหาสายตาสั้น ต้องใส่แว่นหนาๆ เลยไม่รู้ว่าการมองเห็นภาพชัดเจนเป็นอย่างไร พอโตขึ้นก็... อ่านเพิ่มเติม

Pages