fbpx Vision of Happiness | Page 4 | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

Vision of Happiness

ก่อนเข้ารับการรักษา ตาขวาสั้น -1100 เอียง 200 ตาซ้ายสั้น 1000 เอียง 250  มีปัญหาทางด้านสายตามาตั้งแต่อายุ 4 ขวบจึงทำให้ต้อง ใส่แว่นตั้งแต่เด็กๆ และสายตาก็แย่ขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้องเปลี่ยน... อ่านเพิ่มเติม

ก่อนเข้ารับการรักษา ตาขวาสั้น 900 เอียง 50 ​ตาซ้ายสั้น 900 เอียง 100 รู้สึกกังวลและกลัว ไม่รู้ว่าทำมาแล้วจะเป็นอย่างไร เพราะสายตาสั้นเยอะมาก... อ่านเพิ่มเติม

ก่อนเข้ารับการรักษา ตาขวาสั้น -5.00 เอียง 375 ตาซ้ายสั้น -6.75 เอียง 475 เริ่มมีปัญหาตอนประถมเลยตัดแว่นใส่มองอะไรๆก็ไม่ค่อยชัด... อ่านเพิ่มเติม

ก่อนเข้ารับการรักษา ตาขวาสั้น -6.75 เอียง 50 ตาซ้ายสั้น -6.75 เอียง 75 ความรู้สึกก่อนการผ่าตัด ชีวิตลำบากเวลาต้องใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์ เพราะต้องทำงานตลอด มีความกังวลเรื่องผลแทรกซ้อน... อ่านเพิ่มเติม

เล่าประสบการณ์ทำเลสิคขออาจรีย์ ฤทธิวงศ์ ก่อนเข้ารับการรักษา ตาขวาสั้น 900 เอียง 125 ตาซ้ายสั้น 850 เอียง 225 ตอนนี้มองชัดจนต้องอุทานว่า "อัศจรรย์ยิ่งนัก"

อ่านเพิ่มเติม

เล่าประสบการณ์ทำเลสิคของซีฉัตรปวีณ์ รักอริยะพงศ์ แบบเห็นภาพก่อนเข้ารับการรักษา ตาขวาสั้น 300 เอียง 25 ตาซ้ายสั้น 400 เอียง 100 ความรู้สึกก่อนการผ่าตัด ... อ่านเพิ่มเติม

Pages