fbpx Vision of Happiness | Page 5 | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

Vision of Happiness

ก่อนเข้ารับการรักษา ตาขวาสั้น 450 เอียง 75 ตาซ้ายสั้น 500 เอียง 50 ความรู้สึกก่อนการผ่าตัด รู้สึกไม่สะดวกเวลาทำกิจกรรมต่างๆ และด้วยอาชีพที่จะทำในอนาคตต้องมีสายตาไม่เกินกำหนด... อ่านเพิ่มเติม

ก่อนเข้ารับการรักษา ตาขวาสั้น 650 เอียง 475 ตาซ้ายสั้น 650 เอียง 400 ความรู้สึกก่อนการผ่าตัด ปัญหาสายตาสั้น ต้องใส่แว่นหนาๆ เลยไม่รู้ว่าการมองเห็นภาพชัดเจนเป็นอย่างไร พอโตขึ้นก็... อ่านเพิ่มเติม

ก่อนเข้ารับการรักษา ตาขวาสั้น 625 เอียง 400 ​ตาซ้ายสั้น 525 เอียง 500 ความรู้สึกก่อนการผ่าตัด การมองเห็นก็ยังไม่ชัดเจนเกิดภาพซ้อน เวลา มองต้องคอยเพ่ง เอียงคอมองและหรี่ตาตลอดเวลา... อ่านเพิ่มเติม

ก่อนเข้ารับการรักษา ตาขวาสั้น 1000 เอียง 175 ​ตาซ้ายสั้น 775 เอียง 100 ความรู้สึกก่อนการผ่าตัด มีความกังวัลใจตามปกติวิสัย เพราะเรื่อง สุขภาพตาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีความสำคัญ... อ่านเพิ่มเติม

ก่อนเข้ารับการรักษา ตาขวาสั้น 1200 เอียง 400 ตาซ้ายสั้น 1300 เอียง 400 สายตาสั้นระดับ 1,000 อย่างอัน พอคิดว่าจะไม่ต้องใส่แว่น แต่ต้องแลกมาด้วยการผ่าตัดก็คิดว่า เอ๊อ...ก็ต้องสู้หน่อยล่ะ... อ่านเพิ่มเติม

ก่อนเข้ารับการรักษาตาขวาสั้น 900 เอียง 125 ตาซ้ายสั้น 800 เอียง 125 ญาติของคุณแม่มารีวิวว่าทำแล้วตาแห้ง ทำให้มีความกังวลก่อนทำเป็นอย่างมาก แต่ก็ไม่ได้กังวลจนไม่อยากทำเพราะคิดว่าไม่ได้เป็นกัน... อ่านเพิ่มเติม

Pages