Call Center
  • English
  • ภาษาไทย

เลซิค กับโรค Granular corneal Dystrophy

Name: 
Nattita
LASERVISION
กรณีภาวะกระจกตาเสื่อม

กรณีภาวะกระจกตาเสื่อม หากยังอยู่ในช่วงขั้นต้น การเสื่อมนิ่งไม่มากขึ้น ไม่รบกวนการมองเห็น อาจจะสามารถทำเลสิกได้แต่ทั้งนี้การทำเลสิกคือการแก้ปัญหาภาวะสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียงแต่ไม่ช่วยเรื่องการรักษาภาวะกระจกตาเสื่อม แต่หากอยู่ในขั้นที่รบกวนการมองเห็น ขุ่น มองไม่ชัด จะต้องรับการรักษาภาวะกระจกตาเสื่อมก่อน จากนั้นถึงค่อยปรึกษาจักษุแพทย์เรื่องการแก้ปัญหาภาวะสายตาสั้น ยาว เอียงด้วยวิธีเลสิกค่ะ