fbpx การเตรียมตัวสำหรับการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม (Phakic IOL) | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

การเตรียมตัวสำหรับการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม (Phakic IOL)

ผู้ที่สนใจเข้ารับการรักษาด้วยวิธีเลนส์เสริม ที่ Laser Vision ขอแนะนำการเตรียมตัวสำหรับการรักษาดังนี้

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมกับการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม
1. ผู้ที่ต้องการลดการพึ่งพาแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ แต่ไม่สามารถหรือไม่ต้องการเข้ารับการรักษาด้วยวิธี LASIK หรือ PRK
2. ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือ มีสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี
3. ผู้ที่มีสายตาผิดปกติระดับสูงหรือมีภาวะกระจกตาบาง อาจมีค่าสายตาสั้นระหว่าง 300 – 2300 สายตายาวระหว่าง 300 – 1900 หรือสายตาเอียงระหว่าง 100 – 600
4. มีสุขภาพตาสมบูรณ์ และไม่มีโรคทางตาที่มีผลต่อการรักษา เช่น ต้อหิน, ต้อกระจก, จอประสาทตาเสื่อม, เป็นต้น
5. มีความรู้ ความเข้าใจ และความคาดหวังที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม

ขั้นตอนก่อนการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม
ผู้เข้ารับการรักษาจำเป็นต้องได้รับการตรวจและประเมินสภาพตาอย่างละเอียดจากจักษุแพทย์เสียก่อน โดยควรมีการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจและประเมินสภาพตา ดังนี้
     1. ควรถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า
          -  อย่างน้อย 3 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
          -  อย่างน้อย 7 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบแข็ง
  เนื่องจากคอนแทคเลนส์จะกดทับกระจกตา การถอดคอนแทคเลนส์นี้เพื่อให้กระจกตาคืนรูปร่างตามธรรมชาติ เพื่อผลการตรวจที่แม่นยำมากที่สุด (ทั้งนี้ระหว่างที่ถอดคอนแทคเลนส์ท่านสามารถใช้แว่นสายตาแทนได้ตามปกติ)
     2. ควรนำเพื่อนหรือญาติมาด้วย เนื่องจากการตรวจสภาพสายตานั้นจะมีการหยอดยาขยายม่านตาด้วย ซึ่งจะทำให้การมองเห็นไม่ชัดและสู้แสงจ้าไม่ได้ คุณจึงไม่สามารถขับรถกลับบ้านเองได้
     3. หากเป็นไปได้ควรนำแว่นกันแดดมาด้วย

ขั้นตอนการตรวจสภาพตาโดยละเอียดใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนในการตรวจต่างๆ ดังนี้

  • ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่อง Auto Refractometer
  • ตรวจวัดค่าความดันตาด้วยเครื่อง IOP
  • ตรวจค่าความโค้งความหนาของกระจกตาด้วยเครื่อง Pentacam
  • ตรวจค่าความเพี้ยนในการรวมแสงระดับสูงด้วย OPD Scan
  • ตรวจวัดระดับการมองเห็น
  • ตรวจวัดค่าความผิดปกติของสายตาก่อนและหลังการขยายม่านตา
  • ตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดโดยจักษุแพทย์

ระหว่างการตรวจท่านจะได้รับชม Multimedia เพื่อศึกษาข้อมูลการรักษาสายตาด้วยวิธีเลนส์เสริม โดยละเอียดก่อนพบแพทย์ ทั้งนี้ หากท่านยังมีข้อสงสัยใดๆ ท่านสามารถสอบถามแพทย์ของท่านได้โดยตรง