การเตรียมตัวสำหรับการรักษาสายตาด้วยวิธี Standard LASIK | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

การเตรียมตัวสำหรับการรักษาสายตาด้วยวิธี Standard LASIK

​คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมกับการรักษาสายตาด้วยวิธี Standard LASIK
   1. ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะลดการพึ่งพาแว่นตา หรือคอนแทคเลนส์ เนื่องจากเกิดปัญหาในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพที่ไม่เอื้ออำนวย ต่อการใช้แว่นตา หรือคอนแทคเลนส์
   2. ผู้เข้ารับการรักษาควรมีอายุอย่างน้อย 18 ปี และมีระดับสายตาคงที่อย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี เนื่องจากผู้ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี สายตาจะยังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงควร รอให้อายุถึง 18 ปีเพื่อให้ค่าสายตาคงที่ ก่อนเข้ารับการรักษา
   3. ไม่มีโรคที่เป็นข้อห้ามของการทำ LASIK เช่น โรคต้อหิน โรคจอประสาทตา หรือ โรค SLE
   4. ไม่ควรอยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ เนื่องจากเป็นระยะที่ฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าสายตาเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงควรรอให้คลอดบุตรเสียก่อน
   5. สำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป การรักษาเป็นการทำให้ระดับสายตากลับมาเป็นปกติ ดังนั้นอาจมีความจำเป็นต้องใช้แว่นในการอ่านหนังสือ เช่นเดียวกับคนสายตาปกติทั่วไป
   6. มีความเข้าใจ และความคาดหวังที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาด้วยวิธีเลสิค

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจและประเมินสภาพตาก่อนการรักษาด้วยวิธี Standard LASIK 
ผู้เข้ารับการรักษาจำเป็นต้องได้รับการตรวจและประเมินสภาพตาอย่างละเอียดจากจักษุแพทย์เสียก่อน โดยควรมีการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจและประเมินสภาพตามีดังนี้
   1. ควรถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า เนื่องจากคอนแทคเลนส์จะกดทับกระจกตา การถอดคอนแทคเลนส์นี้เพื่อให้กระจกตาคืนรูปร่างตามธรรมชาติ เพื่อผลการตรวจที่แม่นยำมากที่สุด ทั้งนี้ระหว่างที่ถอดคอนแทคเลนส์ท่านสามารถใช้แว่นสายตาแทนได้ตามปกติ
      - อย่างน้อย 3 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
      - อย่างน้อย 7 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์แบบแข็ง
   2. ควรนำเพื่อนหรือญาติมาด้วย เนื่องจากการตรวจสภาพสายตานั้นจะมีการหยอดยาขยายม่านตาด้วย ซึ่งจะทำให้การมองเห็นไม่ชัดและสู้แสงจ้าไม่ได้ คุณจึงไม่สามารถขับรถกลับบ้านเองได้
   3. หากเป็นไปได้ควรนำแว่นกันแดดมาด้วย

ขั้นตอนการตรวจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนในการตรวจต่างๆ ดังนี้
  - ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่อง Auto Refractometer
  - ตรวจวัดค่าความดันตาด้วยเครื่อง IOP
  - ตรวจค่าความโค้งความหนาของกระจกตาด้วยเครื่อง Pentacam
  - ตรวจค่าความเพี้ยนในการรวมแสงระดับสูงด้วย OPD Scan
  - ตรวจวัดระดับการมองเห็น
  - ตรวจวัดค่าความผิดปกติของสายตาก่อนและหลังการขยายม่านตา
  - ตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดโดยจักษุแพทย์
        ระหว่างการตรวจท่านจะได้รับชม Multimedia เพื่อศึกษาข้อมูลการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิค โดยละเอียดก่อนพบแพทย์ ทั้งนี้หากท่านยังมีข้อสงสัยใดๆ ท่านสามารถสอบถามแพทย์ของท่านได้โดยตรง