ขั้นตอนการตรวจประเมินสภาพตา | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia

ขั้นตอนการตรวจประเมินสภาพตา

ขั้นตอนการตรวจสภาพตาโดยละเอียดใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนในการตรวจต่างๆ ดังนี้

  • ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่อง Auto Refractometer
  • ตรวจวัดค่าความดันตาด้วยเครื่อง IOP
  • ตรวจค่าความโค้งความหนาของกระจกตาด้วยเครื่อง Pentacam
  • ตรวจค่าความเพี้ยนในการรวมแสงระดับสูงด้วย OPD Scan
  • ตรวจวัดระดับการมองเห็น
  • ตรวจวัดค่าความผิดปกติของสายตาก่อนและหลังการขยายม่านตา
  • ตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดโดยจักษุแพทย์

ระหว่างการตรวจท่านจะได้รับชม Multimedia เพื่อศึกษาข้อมูลการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิคโดยละเอียดก่อนพบแพทย์ ทั้งนี้ หากท่านยังมีข้อสงสัยใดๆ ท่านสามารถสอบถามแพทย์ของท่านได้โดยตรง