fbpx ร่วมงานกับเรา | Laservisionthai

Call Center
  • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Indonesia
  • Burmese

ร่วมงานกับเรา

Laser Vision เป็นสถานพยาบาลที่ให้การรักษาสายตาด้วยวิธี LASIK โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลสิกโดยเฉพาะ และถือเป็นเลสิกเซ็นเตอร์ที่ได้มาตรฐานสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย จึงได้รับการยอมรับในผลการรักษาอย่างแพร่หลายจากผู้เข้ารับการรักษาทั้งใน ระดับประเทศและนานาชาติ หากท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  มีความกระตือรือล้น รักความก้าวหน้า และรักงานบริการ สามารถส่งประวัติส่วนตัวมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์รักษาสายตาเลเซอร์วิชั่น
ที่อยู่ 49/5 อาคารเลเซอร์วิชั่น ซ.รัชดาภิเษก48 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
ติดต่อส่งใบสมัครที่ Email : hr@laservisionthai.com

ตำแหน่งงาน

1. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship)
รายละเอียงาน:
    - ต้อนรับ ดูแล และให้ข้อมูลหรือนำเสนอสินค้าและบริการเกี่ยวกับศูนย์/สถานพยาบาลแก่ลูกค้า
    - รับผิดชอบงานระบบข้อมูลของลูกค้า เช่น ทำประวัติลูกค้า รายงานสรุปการเข้ารับบริการของลูกค้าประจำวัน
    - นำเสนอหรือให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์
    - ประสานงานทั่วไปภายในศูนย์/สถานพยาบาล
    - ปฎิบิติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
    - เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
    - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
    - มีบุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น และรักงานบริการ
    - มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    - ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและใช้อินเตอร์เน็ตได้
    - หากมีประสบการณ์ด้านการบริการและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พยาบาล (Nurse)
รายละเอียดงาน : จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ – เข้า case ห้องผ่าตัด
    - ตรวจเช็คและดูแลรักษาเครื่องมือและเครื่องมืออุปกรณ์ผ่าตัดต่างๆให้เพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
    - ศึกษาข้อมูลรายละเอียดและประวัติการรักษาของคนไข้ที่จะผ่าตัดให้ครบถ้วน ดูแลคนไข้ให้ในขณะที่อยู่ในห้องผ่าตัด
    - ประสานงานเจ้าหน้าที่ทีมผ่าตัดและแผนกที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จ
    - ให้ความรู้ ข้อมูล คำแนะนำด้านการรักษาสายตาที่ผิดปกติกับคนไข้
    - ปฎิบิติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
    - เพศหญิง อายุตั้งแต่ 23 – 30 ปี
    - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาพยาบาลศาสตร์
    - มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (ผ่านทุกสาขาวิชา)
    - ความกระตือรือร้น ขยัน ตั้งใจทำงาน รักงานบริการ สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
    - มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    - ผ่านงานระบบคุณภาพ ISO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    - สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manger)  
รายละเอียดงาน : 
    - ดูแลรับผิดชอบงานด้านการตลาด
    - การจัดกิจกรรมการตลาดขององค์กร รวมถึงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ
    - วางแผนการตลาดประจำปี
    - โปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการขาย
    - ดำเนินงานด้านการตลาดกับบริษัทคู่ค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย
    - ดูแลระบบพร้อมทั้งจัดทำและควบคุมเอกสารในระบบ ISO ของฝ่ายการตลาด รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร :
    - เพศหญิง อายุ 30-45ปี จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    - มีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาดไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
    - มีประสบการณ์งานด้านคลินิกหรือสถานพยาบาลมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
    - มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    - มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำสูง

4. เจ้าหน้าที่แผนกการตลาด
รายละเอียดงาน :
    - ดูแลรับผิดชอบงานด้านการตลาด การจัดกิจกรรมการตลาด รวมถึงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ
    - คิดแผนการตลาด โปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการขาย
    - ติดต่อประสานงานกับ partner ในการดำเนินการตามแผนการตลาดที่วางไว้
    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร :
    - เพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี  สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
    - จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือล้น และมีความรับผิดชอบสูงในการทำงาน
    - มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    - หากมีประสบการณ์ด้านการบริการและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    - หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในการจัดทำเว็บไซด์ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่ตรวจวัดสายตา (Refractionist)
รายละเอียดงาน:   รับผิดชอบงานด้านการตรวจวัดสายตาให้กับผู้ใช้บริการ
    - รับผิดชอบงานด้านการตรวจวัดสายตาให้กับผู้ใช้บริการ
    - ให้ความรู้ ข้อมูล คำแนะนำด้านการรักษาสายตาที่ผิดปกติกับคนไข้

คุณสมบัติผู้สมัคร :
    - เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 22 – 30 ปี
    - วุฒิปวช. ปวส.หรือสูงกว่าด้านการตรวจวัดสายตา หรือ มีประสบการณ์ในการตรวจวัดสายตาอย่างน้อย 1 ปี
    - สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักในงานบริการ
    - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

6.เจ้าหน้าที่ ฝ่าย IT Support 
รายละเอียดงาน:
    - Support งานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กร
    - ตรวจสอบแก้ไขระบบ Hardware, Network, Software 
    - ลงโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมอื่น ๆ ได้
    - ดูแลแก้ไขปัญหา ซ่อมบำรุง (Maintain) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Computer PC, Notebook),
    - ระบบ (Networking),อินเตอร์เน็ต (Internet),ไวร์เลส (Wirless) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางด้าน IT
    - ดูแลคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร :
    - เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
    - ปริญญาตรี วิศวกรคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - มีความรู้ ความเข้าใจ  Servers/Network, PC/Notebook, Backup/Restore, Remote Support, Database server

7.งานแม่บ้าน ประจำคลีนิก
รายละเอียดงาน: 
    - ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนบริการลูกค้า โซนทำงานของผู้บริหารและพนักงาน
    - เช็ดกระจกบริเวณโดยรอบ เทขยะ ดูดฝุ่น กวาดพื้น ถูพื้น ทำความสะอาดห้องน้ำ
    - จัดการคัดแยกเสื้อผ้าชุดของคนไข้ประจำวัน
    - จัดการขยะทั่วไปและขยะมูลฝอยติดเชื้อ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
    - เพศหญิง อายุ 25 – 50 ปี
    - วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
    - มีประสบการณ์ทำความสะอาดคลีนิกหรือสถานพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - มีใจรักการบริการ  สุภาพเรียบร้อย สะอาดสะอ้าน ยิ้มแย้มแจ่มใส
    - สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลพิการหรือวิกลจริต ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นบุคคลที่มีหมายจับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดอาญา
    - ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ สามารถทำงานนอกเหนือเวลางานได้